Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.trenchtown.cz

I. Úvodní ustanovení a Vymezení pojmů

1.1.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také “VOP“) se řídí právní vztahy mezi společností

Obchodní jméno:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

 Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37274/R
IČO: 52004805

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152
Bankovní účet: 2801957047/2010

Prodávající je plátcem DPH /Dane z pridanej hodnoty/

(dále také „Prodávající“) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenskej republiky zejména zákonů : Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: 

Email: info@trenchtown.cz

Tel. č.: +421 911 132 884

1.1.2.Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a.i. je:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

, Slovenská republika

Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti vrácení zboží prostřednictvím služby Packeta /Zásilkovna/.

1.2.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. 

1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod as pojmem Webové sídlo.

1.4.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která odeslala objednávku zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.5.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti..

1.6.Na smluvní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, kteří jednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v postavení spotřebitele/ se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.7.Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem dohodnutá a uzavřená výlučně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.8.Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu na produkty a smlouvu o dodání služby, ve smyslu významu textu uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“ alebo „Výrobky“) jsou zboží nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího. 

1.10.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové sídlo na doméně s názvem www.trenchtown.cz

1.11.Příslušným orgánem provádějícím dohled nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

fax č. 032/640 01 08

email: tn@soi.sk 

webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

1.12.Sťažnosti, alebo podnety Kupujúci môže taktiež adresovať aj priamo Predávajúcemu na adresu uvedenú v bode 1.1.2. týchto VOP. Predávajúci zároveň odporúča Kupujúcim, aby sťažnosti a podnety (z dôvodu urýchlenia vybavenia) Predávajúcemu adresovali na emailovú adresu Predávajúceho: info@trenchtown.cz

Akákoľvek sťažnosť, alebo podnet bude Predávajúcim posúdená a vybavená do 10 pracovných dní od jej prijatia. Pričom o jej vybavení Predávajúci informuje Kupujúceho rovnakou formou, akou Kupujúci sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.

1.13.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa Predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie Predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy, ktoré sa Predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

II. Objednávka produktu – uzavření kupní smlouvy

2.1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů Kupujícím realizováno zejména využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky. 

2.2.K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu bodu 2.1. týchto VOP Predávajúcim (elektronicky na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú si zvolil Kupujúci v procese vytvárania objednávky).

2.3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

2.3.1.Kupní smlouva může zaniknout i v jiných právním řádem Slovenskej republiky vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele a v obdobných případech.

2.4.Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby jakou si zvolil Kupující.

III. Kupní cena a platební podmínky 

3.1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní cena“) je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

3.2.Základním platidlem je měna CZK. 

3.3.Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb včetně všech daní, přičemž je zřetelně uvedena na Webovém sídle Prodávajícího. 

3.3.1.V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů 

IV. Způsoby platby

4.1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

4.1.1.platba formou dobírky – cena 40 Kč

4.1.2.platba bankovní kartou prostřednictvím platební brány STRIPE – cena 0 Kč

4.1.3.platba vkladem nebo převodem na účet Prodávajícího – cena 0 Kč

V. Dodání produktů

5.1.V případě, že si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku platbu dobírkou. Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto VOP. 

5.1.1.V případě pokud si Kupující zvolil jako formu platby za objednávku jinou formu platby než platba dobírkou, Prodávající je povinen splnit objednávku a dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2. a násl. těchto VOP a zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu. V případě, že byly splněny obě podmínky uvedené v bodě 5.1.1. těchto VOP (tzn. došlo-li k uzavření kupní smlouvy ak úhradě celkové ceny objednávky Prodávajícímu), Prodávající je povinen dodat Kupujícímu produkty ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne splnění obou těchto podmínek.

Obvyklá lhůta kdy Prodávající expeduje produkty je 1 až 2 pracovní dny ode dne uzavření kupní smlouvy nebo 1 až 2 pracovní dny ode dne zaplacení celkové ceny objednávky Prodávajícímu.

5.2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

5.3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo Kupujícím zmocněné osobě na převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

5.4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo Kupujícím zmocněné osobě na převzetí produktu).

5.5.Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení dle těchto VOP, avšak pouze za předpokladu, že Kupujícímu tímto řízením Prodávajícího nevzniknou žádné dodatečné náklady, a pouze v případě, že s tím Kupující souhlasí.

5.6.Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.. 

VI. Převzetí produktu

6.1.Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zmocněné třetí osoby. Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby si při přebírání objednávky zkontroloval přebíranou objednávku.

6.2.Vlastnické právo k produktům přechází na Kupujícího převzetím produktů Kupujícím na místě dodání určeném Kupujícím.

6.3.Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.

VII. Přepravné – způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu 

7.1. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

7.1.1. Formy Dopravy:

7.1.1.1.Výdejní místo Packeta

7.1.1.2.Kurýrní služba Packeta

7.1.2.Ceny za Dopravu:

7.1.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím Výdejní místo Packeta – cena 0 Kč

7.1.2.2.Cena za dopravu prostřednictvím Kurýrní služba Packeta – cena 70 Kč

7.1.2.3.Cena v prípade osobného odberu v prevádzkarni Predávajúceho – cena 0 Eur

VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

8.1.Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

a) převzetí zboží dle bodu 8.1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

8.1.1.Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

8.1.2.Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

8.1.3.Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote v zmysle bodu 8.1.2. týchto VOP, llhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech ode dne zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 8.1. a násl. těchto VOP

8.1.4.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.2.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo je předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

8.3.Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den určené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je: 

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

, Slovenská republika

Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti vrácení zboží prostřednictvím služby Packeta /Zásilkovna/.

Toto právo může spotřebitel uplatnit iv kterékoli provozovně Prodávajícího.

8.4.Spotřebitel může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“)..

8.4.1.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které spotřebitel odstoupil. Od spotřebitele není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedenýchv § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

8.5.Odstoupením od smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

8.7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z. 

8.8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků ; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

8.10.Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou ze strany Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

8.11.Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8.12.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

8.13.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Konkrétně:

a)poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b)prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d)prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e)prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g)prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h)provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j)prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k)poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo ve sjednané lhůtě,

l)poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

8.14.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je od spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

8.15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

8.17.Spotřebitel není povinen platit za

8.17.1.Služby poskytnuté během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

8.17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:

8.17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

8.17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení

8.18.Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení

8.19.Prodávající poučuje Kupujícího, že má-li být na základě smlouvy o službách zahájeno poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

8.19.1.Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

8.19.2.Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášení o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle bodu 8.19.1 těchto VOP.

IX. Alternativní řešení sporů

9.1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. 

Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

X. Závěrečná ustanovení

10.1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí dle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

10.2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

10.4.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího 05.07.2022

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk