Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.trenchtown.cz

I. Všeobecná ustanovení

1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:

1.2.Prodávajícím je společnost 

Obchodné meno:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Slovenská republika

Zapísaná v registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka číslo 37274/R
IČO: 52004805

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152
Bankovní účet: 2801957047/2010

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/ 

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na Webovom sídle Predávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení

1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: 

Email: info@trenchtown.cz

Tel. č.: +421 911 132 884

1.4.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

, Slovenská republika

Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti vrácení zboží prostřednictvím služby Packeta /Zásilkovna/.

1.5.Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícíhowww.trenchtown.cz

1.6.Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, a to prostřednictvím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.8.Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě pokud Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

1.9.Produkty (dále také „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího. 

II. Odkazy

2.1.Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.2.Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).

2.3.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Odpovědnost Prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1.Prodávající je povinen dodat věc (zboží) nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2.Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc nebo služba při převzetí Kupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje Kupujícímu aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při použitých věcech Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

3.3.Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout. 

IV. Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby Kupujícím. 

4.2.Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3.Pokud jde o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4.U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5.Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6.Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7.Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8.Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9.Dojde-li k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.11.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.12.V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípade dĺžky záručnej doby v obchodných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa, Predávajúci preberá záruku za akosť tovarov a služieb v dĺžke trvania 12 mesiacov. 

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí Kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi; jinak práva zaniknou. 

Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: Trenchtown, s. r. o., Streženická cesta 1025, Púchov 020 01, Slovenská republika

Prodávající informuje Spotřebitele o možnosti vrácení zboží prostřednictvím služby Packeta /Zásilkovna/.

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle Prodávajícího, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta a.i.. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili Reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží nebo služby.

5.1.1.V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2.Zboží v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata. 

5.1.3.Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4.Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

5.1.5.Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí,

5.2.Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.

5.4.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. 

5.5.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7.Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku: 

Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledek posouzení,

e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8.Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek předá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2.Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3.Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

6.4.Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5.Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1.Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

7.2.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3.Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávající dne 05.07.2022

Tento eshop je certifikovaný http://www.pravoeshopov.sk