Poučení o ochraně osobních údajů a používání cookies

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O COOKIES

/ Zásady a poučení o ochraně osobních údajů

poskytnuté provozovatelem dotyčné osobě při získávání osobních údajů od dotyčné osoby a poučení o cookies Internetového obchodu www.trenchtown.cz/

I. Provozovatel

1.1.Totožnost a kontaktní údaje Provozovatele jsou:

Obchodní jméno:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

, Slovenská republika

Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 37274/R
IČO: 52004805

DIČ: 2120864152

IČ DPH: SK2120864152
Bankovní účet: 2801957047/2010

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

1.2.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Provozovatele je:

Email: info@trenchtown.cz

Tel. č.: +421 911 132 884

1.3.Adresa Provozovatele k zasílání písemností:

Venalicium Group s. r. o.

Doležalova 15C

821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

1.4.Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe – ( Kupujúcemu ), od ktorej Prevádzkovateľ ( Predávajúci ) získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, tieto informácie poučenia a vysvetlenia:

II. Odkazy

2.1.Tyto zásady a poučení o ochraně osobních údajů tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího.

2.2.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.

III. Ochrana osobních údajů a používání cookies. Poučení a vysvětlení souborů cookies, scripts, a pixels

3.1. Provozovatel webového sídla uvádí toto krátké objasnění funkce souborů cookies, scripts a pixels: 

3.1.1.Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiná nastavení zobrazování), takže je při další návštěvě webové stránky nebo procházení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět

Script je část programového kódu, který se používá pro správnou a interaktivní funkci webových stránek. Tento kód se spustí na serveru provozovatele nebo na vašem zařízení.

Pixels je malý, neviditelný text nebo obrázek na webstránce, který se používá ke sledování návštěvnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dojít, prostřednictvím pixelů se ukládají různé údaje.

3.1.2.Cookies se dělí

Technické nebo funkční cookies – zajišťují správné fungování webového sídla Provozovatele a jeho používání. Tyto cookies jsou používány bez souhlasu.

Statistické cookies – Provozovatel získává statistiky ohledně používání svých webových stránek. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

Marketingové / Reklamní cookies – Používané pro vytváření reklamních profilů a obdobných marketingových aktivit. Tyto cookies jsou používány pouze se souhlasem.

3.2.Jak kontrolovat soubory cookies:

3.2.1.Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. 

3.3.Webové sídlo Provozovatele používá tyto soubory cookies,:

Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa https://www.trenchtown.cz

IV. Zpracovávané osobní údaje

4.1.Provozovatel na své stránce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, domácí telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, fakturační adresa, dodací adresa údaje získané ze souborů cookies, IP adresy.

V. Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad ochranou osobních údajů

5.1.Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných  údajov v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kontakt: info@trenchtown.cz

5.2.Provozovatel, je zároveň Prodávajícím ve smyslu pojmu stanoveném ve Všeobecných obchodních podmínkách této internetové lokality.

VI. Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby a doba zpracovávání osobních údajů

6.1.Účely zpracování osobních údajů Dotčené osoby jsou zejména:

6.1.1.evidence, tvorba a zpracování smluv a údajů klientů za účelem uzavírání smluv s třetími osobami.

6.1.2.zpracování účetních dokladů a dokladů souvisejících s obchodní činností Provozovatele.

6.1.3.dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s archiváciou dokumentov a dokladov napr. podľa zákona č. 431/2002 Z. z., Zákon o účtovníctve v platnom znení a ďalších príslušných predpisov.

6.1.4.činnost Provozovatele v souvislosti se splněním žádosti, objednávky, smlouvy a obdobných institutů Dotčené osoby.

6.1.5.Newslettter, marketingové a obdobné reklamné aktivity Prevádzkovateľa. V prípade udelenia súhlasu Dotknutej osoby Prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.

6.2.Osobní údaje Dotčené osoby Provozovatel uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro účely plnění smlouvy a jejich následné archivace ve smyslu zákonných lhůt, které Provozovateli ukládají právní předpisy. V případě, že Dotčená osoba souhlasila se zasíláním reklamních emailů a obdobných nabídek osobní údaje Dotčené osoby jsou zpracovávány pro tyto účely až do doby, než Dotčená osoba svůj souhlas neodvolá. Nejdéle však po dobu 10 let.

VII. Právní základ zpracování osobních údajů Dotčené osoby

7.1 V případě, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů založené na souhlasu Dotčené osoby, toto zpracování bude zahájeno až po udělení daného souhlasu Dotčenou osobou..

7.2.V případě, že Provozovatel zpracovává osobní údaje Dotčené osoby pro účely jednání o předsmluvních vztazích a uzavření a plnění kupní smlouvy, a tím souvisejícího doručení zboží, produktu nebo služby. Dotčená osoba má povinnost poskytnout osobní údaje pro řádné plnění kupní smlouvy, v opačném případě není možné plnění zajistit. Osobní údaje pro daný účel se zpracovávají bez souhlasu dotyčné osoby.

VIII. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

8.1.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou nebo minimálně mohou být: 

8.1.1.statutární orgány nebo jejich členové Provozovatele.

8.1.2.osoby vykonávající pracovní činnost v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru pro Provozovatele. 

8.1.3.obchodní zástupci provozovatele a další osoby spolupracující s Provozovatelem při plnění úkolů Provozovatele. Pro účely tohoto dokumentu se za zaměstnance Provozovatele budou považovat všechny fyzické osoby vykonávající pro Provozovatele závislou práci na základě pracovní smlouvy nebo dohod o práci vykonávaných mimo pracovní poměr.

8.1.4.Příjemcem osobních údajů Dotčené osoby budou také spolupracovníci provozovatele, jeho obchodní partneři, dodavatelé a smluvní partneři, a to zejména: účetní společnost, společnost zajišťující služby související s tvorbou a údržbou softwaru, společnost poskytující provozovateli právní služby, společnost poskytující provozovateli poradenství, společnosti zabezpečující přepravu a dodání produktů kupujícím a třetím osobám, marketingové společnosti, společnosti provozující sociální sítě, společnosti zabezpečující platební brány a další platební metody.

8.1.5.Příjemcem osobních údajů budou též soudy, orgány činné v trestním řízení, daňový úřad a další státní orgány, v případě, že tak stanoví zákon. Přičemž osobní údaje budou Provozovatelem poskytnuty daným úřadům a státním institucím na základě a v souladu s právními předpisy Slovenskej republiky.

8.1.6.Seznam třetích subjektů – zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje Dotčené osoby:

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 – tretí subjekt zabezpečujúci prepravné služby

Stripe Payments Europe, Limited, C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay Dublin 1., Dublin 1, Dublin – tretí subjekt zabezpečujúci platobnú bránu

Helwitax s.r.o., Kasárenská 2050 911 05 Trenčín – tretí subjekt zabezpečujúci účtovníctvo

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727 – tretí subjekt zabezpečujúci spokojnosť s fungovaním webového sídla a zabezpečujúci fungovanie služby Overené zákazníkmi

8.2.Prevádzkovateľ elektronického obchodu spokojnosť s nákupom zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je elektronický obchod Prevádzkovateľa zapojený. Prevádzkovateľ Dotknutej osobe – Kupujúcemu zasiela zakaždým, keď u Prevádzkovateľa elektronického obchodu Dotknutá osoba – Kupujúci  nakúpi, pokiaľ v zmysle zák. č. 452/2021, v znení neskorších predpisov Dotknutá osoba – Kupujúci neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi Prevádzkovateľ vykonáva na základe Prevádzkovateľovho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Dotknutej osoby – Kupujúceho s nákupom prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Dotknutej osoby – Kupujúceho spätnej väzby a analýz trhového postavenia Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely Prevádzkovateľ môže odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu Dotknutej osoby – Kupujúceho. Dotknutej osoby – Kupujúceho osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Dotknutá osoba – Kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky Dotknutej osoby – Kupujúceho dotazník Dotknutej osobe – Kupujúcemu nebude Prevádzkovateľ ďalej zasielať.

IX. Informace o poskytování osobních údajů do třetích zemí a době jejich uchovávání: 

9.1.Neuplatňuje se. Provozovatel nepřenáší osobní údaje osob do třetích zemí. 

X. Poučení o existenci relevantních práv Dotčené osoby:

10.1.Dotčená osoba má mimo jiné následující práva, přičemž:

10.1.1.Bodom 10.1 nie sú dotknuté ďalšie práva Dotknutých osôb.

10.1.2.Právo Dotknutej osoby na prístup k údajom podľa čl. 15 Nariadenia, ktorého obsahom je:

právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie či spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, a ak áno tak v akom rozsahu. Zároveň ak sú spracúvané, ma právo zistiť ich obsah a žiadať od Prevádzkovateľa informácie o dôvode ich spracúvania, najmä informácie o: Dôvode ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie, o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu, o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

10.1.3.právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které se zpracovávají, avšak za dodržení podmínky, že právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných.

10.1.4.právo Dotknutej osoby na opravu podľa článku 16 Nariadenia, ktorého obsahom je právo: aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby. právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby, právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“) podľa článku 17 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.5.právo dosáhnout u Provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se dotýkají Dotčené osoby, je-li splněn některý z těchto důvodů:

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia, osobné údaje sa spracúvali nezákonne, osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

10.1.6.právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia  nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

10.1.7.na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace.

10.1.8.na splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo práva členského státu, kterému Provozovatel podléhá, ​​nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Provozovateli.

10.1.9.z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia.

10.1.10.na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

10.1.11.právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.12.právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

10.1.13.právo, aby v případě, že se zpracování osobních údajů omezilo, takové omezeně zpracovávané osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávaly pouze se souhlasem Dotčené osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu;

10.1.14.právo být předem informován o zrušení omezení zpracování osobních údajů;

10.1.15.právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom podľa článku 19 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie, právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

10.1.16.právo Dotknutej osoby na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia, ktorého obsahom je: právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

a/ sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne

b/ se zpracování provádí automatizovanými prostředky, a současně:

10.1.17.právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by jí Provozovatel bránil, nebude mít nepříznivé důsledky na práva a svobody jiných;

10.1.18.právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné;

10.1.19.právo Dotknutej osoby namietať podľa článku 21 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.20.právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia;

10.1.21.v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

10.1.22.právo kdykoli namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se týká Dotčené osoby, za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem; přitom platí, že pokud Dotčená osoba namítá vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se již pro takové účely nesmí zpracovávat;

10.1.23.v souvislosti s používáním služeb informační společnosti právo na uplatnění práva namítat proti zpracování osobních údajů prostřednictvím automatizovaných prostředků s použitím technických specifikací;

10.1.24.právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

10.1.25.právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním podľa článku 22 Nariadenia, ktorého obsahom je:

10.1.26.právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t.j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie, alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, 

10.1.27.povoleno právem Evropské unie nebo právem členského státu, kterému Provozovatel podléhá a kterým se zároveň stanoví i vhodná opatření zaručující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů Dotčené osoby nebo (c) založená na výslovném souhlasu Dotčené osoby.

XI. Poučení o právu Dotčené osoby odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

11.1.Dotčená osoba je kdykoli oprávněna odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním..

Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov – v celom rozsahu alebo len sčasti. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého typu spracovateľskej operácie / spracovateľských operácií, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov v rozsahu zvyšných spracovateľských operácií ostane nedotknutá. Čiastočné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže týkať určitého konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov / určitých konkrétnych účelov spracúvania osobných údajov, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na ostatné účely ostane nedotknutá.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může Dotčená osoba realizovat v listinné podobě na adresu Provozovatele zapsanou jako jeho sídlo v obchodním rejstříku v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronických prostředků (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při identifikaci Provozovatele v tomto dokumentu).

XII. Poučení o právu Dotčené osoby podat stížnost dozorčímu orgánu:

12.1.Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením, a to všetko bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

Dotknutá osoba má právo, aby dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, ju ako sťažovateľa informoval o pokroku a výsledku sťažnosti, a to vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Nariadenia.

12.2.Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. Tel. kontakt: +421 /2 3231 3214, Email: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

XIII. Informace související s automatickým rozhodováním včetně profilování:

13.1.Keďže v prípade Prevádzkovateľa nejde o spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby v podobe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia, Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť informácie podľa článku 13 ods. 2 písm. f) Nariadenia, t. j. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu. Neuplatňuje sa.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Tyto Zásady a poučení o ochraně osobních údajů a poučení o cookies tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

14.2.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle prodávajícího 05.07.2022

Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk